IC3E 2021 Speaker

 

To be Added……

 

 

 

Past IC3E Speaker

Gordon Huang
Slav Hermanowicz 
Qingyun Duan
Yongping Li
University of Regina, Canada
University of California, Berkeley, USA
Beijing Normal University, China
Beijing Normal University, China
Shin-Cheng Yeh
Huining Xiao
Jiun-Horng Tsai
Yiyu Cai
National Taiwan Normal University, Taiwan, ROC
University of New Brunswisk, Canada
Chinese Institute of Environmental Engineering, Taiwan, ROC
Nanyang Technology University, Singapore
Ziyang Lou
Binlin Dou
Hossein Ganjidoust
Shuguang Wang  
Shanghai Jiao Tong University, China
University of Shanghai for Science and Technology, China
Tarbiat Modares University, Iran
Shandong University, China
Ming-Chun Lu
Huaiyu Shao
Michael K. H. Leung
Shuo Wang
Chia-Nan University of Pharmacy and Science, Taiwan, ROC
University of Macau, Macau S.A.R., China
City University of Hong Kong, Hong Kong, S.A.R., China
The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong S. A. R., China
Yurui Fan
Brunel University London, UK